Nauka zdalna

Regulamn pracy zdalnej

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr 34 /2020  z dnia 16 września 2020r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu zdalnego nauczania w Szkole  Podstawowej nr 2
 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku

 

REGULAMIN  ZDALNEGO  NAUCZANIA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CHWAŁY ORĘŻA POLSKIEGO

W GIŻYCKU

 I.                    Postanowienia  ogólne:

 1. Obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  dla uczniów/grupy uczniów realizowane są
  w formie kształcenia na odległość od poniedziałku do piątku wg obowiązującego planu zajęć dla każdego oddziału umieszczonego w dzienniku elektronicznym  szkoły.
 2. Kształcenie na odległość odbywa się  za pośrednictwem informacji wysyłanych przez panel wiadomości w e-dzienniku, zakładkę DZIENNIK – zadania domowe, platformę G-Suite oraz inne wskazane przez nauczyciela, po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły, nieodpłatne komunikatory
  i platformy edukacyjne.
 3. Rekomendowane źródła i  materiały niezbędne do realizacji zajęć z których nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą korzystać, znajdują się w następujących lokalizacjach:

Zintegrowana Platforma Edukacyjna - Epodreczniki.pl; Portal wiedzy dla nauczycieli; Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; Podręczniki cyfrowe; Portal lektury.gov.pl.

4.Nauczyciele mogą także korzystać z innych materiałów przygotowanych przez siebie lub udostępnionych przez niego z pełnym zachowaniem praw autorskich.

5.Zadania do samodzielnej pracy dla uczniów nie mogą zagrażać w żaden sposób ich bezpieczeństwu, organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

6,Zadania z wychowania fizycznego winny obejmować wyłącznie najprostsze formy ruchu możliwe do bezpiecznego wykonania bez asekuracji i specjalistycznego doradztwa. 

 II.                  Kontrola uczestnictwa ucznia w zajęciach

1.Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy uczeń lub jego rodzic odczytuje wiadomości
z wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej.

2.Jeśli w ciągu tygodnia uczeń lub rodzic nie odczyta wiadomości, nauczyciel prowadzący zajęcia jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy.

3.Wychowawca podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucznia, co odnotowuje w e - dzienniku
w zakładce „Kontakty z rodzicami”.

4.Po nieudanej próbie kontaktu z rodzicami wychowawca klasy informuje pedagoga o braku realizacji materiału nauczania przez ucznia.

5.W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym fakcie wychowawcę klasy, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w zajęciach
i w miarę możliwości realizuje zaległy materiał.

 III.             Zadania wychowawcy klasy

 1. W ramach zajęć z wychowawcą zapoznaje się z problemami uczniów, wspiera ich, pomaga
  w rozwiązywaniu problemów, otacza wychowanków opieką i zainteresowaniem, motywuje do pracy, w razie potrzeby kieruje uczniów na konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
  a także informuje o nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa psychofizycznego uczniów Dyrektora Szkoły.
 2. Monitoruje na bieżąco sytuację dydaktyczną wychowanków i w razie potrzeby udziela im pomocy.
 1. Rozpoznaje potrzeby wychowanków związane z kształceniem na odległość (dostęp do komputera, dostęp do Internetu).
 2. Reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają wychowankowie lub rodzice/opiekunowie.
 3. Wskazuje sposób kontaktu ze swoimi wychowankami i warunki w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.
 1. Koordynuje wraz z pedagogiem udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, których rodzice wyrazili na to zgodę.
 1. W okresie pracy stacjonarnej łączy się z wychowankami co najmniej raz na dwa tygodnie za pośrednictwem platformy G-Suite w celu sprawdzenia / utrzymania gotowości do pracy zdalnej.

IV.             Zadania nauczycieli

 1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik, w którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.
 2. Nauczyciel udostępnia materiały w dni robocze od poniedziałku do piątku, nie później niż do godz. 14.00.
 3. Nauczyciel sprawdza obecność ucznia na podstawie potwierdzenia odebrania wiadomości/wykonania wskazanego zadania  lub obecności podczas lekcji on-line. Pobieranie materiałów i odesłanie wykonanych zadań oraz praca i odpowiedzi ustne podczas lekcji on-line są podstawą do klasyfikowania i wystawienia ocen cząstkowych. Nieodebranie przez ucznia wiadomości od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godz. 15.30 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach co nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku, z wyjątkiem sytuacji usprawiedliwionych przez rodziców.
 4. Lekcje on-line  z wykorzystaniem narzędzi G-Suite odbywają się w terminie ustalonym co najmniej dzień wcześniej poprzez umieszczenie adnotacji w kalendarzu oddziału (e-dziennik). Termin lekcji powinien być zgodny z obowiązującym planem lekcji. Adnotacja powinna zawierać godzinę spotkania oraz  link do spotkania on-line. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do dołączenia do lekcji on-line.
 5. Jeżeli uczeń nie może uczestniczyć w lekcji z usprawiedliwionej przyczyny , nauczyciel ma obowiązek przesłania uczniowi materiałów do pracy.
 6. Nauczyciel planując zadania dla uczniów powinien uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, a także ograniczenia wynikające ze specyfiki poszczególnych zajęć oraz sytuację rodzinną ucznia.

  7. W doborze metod i form nauczyciel zobowiązany jest uwzględnić fakt, że uczeń pracuje samodzielnie lub wymaga nadzoru rodziców/opiekunów.

  8. Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się na zasadach określonych w Statucie Szkoły.

  9. Praca domowa nie powinna być zadana „z dnia na dzień” i nie wcześniej niż przed terminem następnych zajęć. Powinien być określony termin oraz forma przekazu pracy do sprawdzenia. Odesłanie pracy domowej przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe. Nauczyciel jest zobowiązany do ustalenia przyczyny nieodesłania pracy przez ucznia, każdy przypadek należy traktować indywidualnie.

  10. W okresie pracy stacjonarnej nauczyciele przedmiotów łączą się z uczniami co najmniej raz w miesiącu za pośrednictwem platformy G-Suite w celu sprawdzenia / utrzymania gotowości do pracy zdalnej.

 V.                 Zadania pedagoga i psychologa szkolnego

 1. Udzielają  pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem ( o formach i godzinach kontaktu informują zainteresowanych za pośrednictwem e-dziennika).
 2. Na stronie internetowej Szkoły/ poprzez e-dziennik zamieszczają na bieżąco porady dla uczniów
  i rodziców.
 3. Świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji kryzysowych. 
 4. Wspomagają nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

VI.               Obowiązki uczniów

 

 1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą
  i nauczycielami.
 2. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik w którym pojawiają się bieżące komunikaty i informacje.
 3. Uczniowie w zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego – organizują naukę własną w domu.
 4. Wszelkie problemy sprzętowe i komunikacyjne uczeń winien zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu lub wychowawcy poprzez panel wiadomości w e-dzienniku.
 5. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych przez e-dziennik. Nieodebranie przez ucznia materiałów od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godziny 15.30 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach, co zostaje odnotowane przez nauczyciela w e-dzienniku, z wyjątkiem sytuacji usprawiedliwionych przez rodziców.
 6. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 7. Uczeń stara się pracować na udostępnionych materiałach zgodnie, z tygodniowym planem zajęć, najlepiej  w czasie rzeczywistym ( czyli w tym czasie, w którym ma lekcje w planie), a jeżeli nie ma takiej możliwości, to w dowolnym dla siebie czasie.
 8. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, jednakże czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe.
 9. Odesłanie wykonanego zadania przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe.
 10. Lekcje on-line odbywają się po wcześniejszym poinformowaniu ucznia przez nauczyciela o terminie
  i godzinie lekcji (kalendarz oddziału).
 11. 11.  Uczeń loguje się na lekcji on-line swoim imieniem i nazwiskiem. Niedopuszczalne jest przekazywanie przez ucznia dostępu do lekcji osobom postronnym.
 12. Jeżeli uczeń nie może, z niezależnych od siebie przyczyn, uczestniczyć w lekcji on-line, ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie. W takim przypadku otrzymuje od nauczyciela materiały do pracy.
 13. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w sieci.
 14. Uczniowie pamiętają o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).
 15. Uczestniczenie ucznia  w obowiązkowych zajęciach  w formie kształcenia na odległość stanowi realizację jego obowiązku szkolnego.

VII.             Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

 1. Zapoznają się z Regulaminem  zdalnego  nauczania  uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Giżycku
 2. Zachęcają, wspierają dzieci do samodzielnej pracy i monitorują ich zaangażowanie.
 3. Pozostają  w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępniają swój numer telefonu, korzystają regularnie z dziennika elektronicznego, odczytują wiadomości wysyłane przez e-dziennik, zapoznają  się na bieżąco z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej lub portalu społecznościowym szkoły.
 4. Zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.