Nauka zdalna

Regulamin nauki zdalnej

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr 9 /2021 z dnia 19 marca 2021r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu zdalnego nauczania
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku

 


REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. CHWAŁY ORĘŻA POLSKIEGO
W GIŻYCKU


I. Postanowienia ogólne:

1. Szkoła prowadzi zdalne nauczanie na platformie Google Suite z wykorzystaniem dostępnych narzędzi: Meet,   Classroom, czat itp.

2. Kontakt nauczyciela z rodzicami odbywa się poprzez

a) e-dziennik,
b) kontakt telefoniczny/ SMS,
c) Meet (po wcześniejszym ustaleniu terminu).

3. Dyrektor szkoły komunikuje się z nauczycielami i rodzicami poprzez:

a) e-dziennik,
b) kontakt telefoniczny/ SMS,
c) Meet (po wcześniejszym ustaleniu terminu).

4. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe i jest formą realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów i rodziców. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy uczeń uczestniczy w poszczególnych zajęciach dydaktycznych (frekwencję odnotowuje w e-dzienniku). Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność.

5. Usprawiedliwienie przez rodziców nieobecności ucznia na zajęciach odbywa się na zasadach określonych w Statucie Szkoły.

6. Obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów/grupy uczniów prowadzone są na MEET wg obowiązującego planu zajęć dla każdego oddziału umieszczonego w dzienniku elektronicznym szkoły, pojedyncza jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

7. Zajęcia pozalekcyjne i z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej odbywają się zgodnie
z harmonogramem ustalonym na rok szkolny 2020/2021, prowadzone są na MEET, trwają 45 minut.

8. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych mogą być prowadzone w siedzibie szkoły, trwają 60 minut.

9. Rekomendowane źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć z których nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą korzystać, znajdują się w następujących lokalizacjach:
Zintegrowana Platforma Edukacyjna - Epodreczniki.pl; Portal wiedzy dla nauczycieli; strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej; podręczniki cyfrowe; portal lektury.gov.pl.

10. Nauczyciele mogą także korzystać z innych materiałów przygotowanych przez siebie lub udostępnionych przez nich z pełnym zachowaniem praw autorskich.

11. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

12. Ćwiczenia z wychowania fizycznego powinny obejmować formy ruchu możliwe do bezpiecznego wykonania bez asekuracji i specjalistycznego doradztwa.


II. Organizacja zdalnego nauczania

1. Podstawową formą kształcenia jest lekcja on - line na platformie Google Suite (Meet, Classroom, czat, dysk współdzielony, tablice interaktywne, itp.) - w tym samym czasie dla uczniów i nauczyciela. Nauczyciel jest zobowiązany z jednodniowym wyprzedzeniem umieścić w terminarzu oddziału link dostępu do każdej lekcji.

2. Czas trwania przerw jest zgodny z obowiązującym planem zajęć dla każdego oddziału wszystkich klas umieszczonym w dzienniku elektronicznym szkoły (np. 8.45- 8.55, 9.40 – 9.50 itd.).

3. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy uczeń uczestniczy w poszczególnych zajęciach dydaktycznych (frekwencję odnotowuje w e-dzienniku). Sprawdzenie obecności ucznia na zajęciach odbywa się czasie rzeczywistym prowadzonych lekcji on - line (zgodnie z planem zajęć).

4. Uczniowie logują się na zajęcia punktualnie. Są do nich przygotowani - mają zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz sprawne głośniki i mikrofony, które włączają na prośbę nauczyciela. W uzasadnionych sytuacjach, na prośbę nauczyciela, uczeń zobowiązany jest włączyć kamerkę. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność.

5. Nauczyciele wychowawcy klas I-III wysyłają wszystkim uczniom, bez względu na frekwencję, przez dziennik elektroniczny materiały (zakres omawianych treści, zadania, ćwiczenia, itp.) dotyczące wszystkich edukacji zaplanowanych na dany dzień w jednym pliku o godzinie, o której rozpoczyna się pierwsza lekcja w tym dniu.

6. Nauczyciele języka obcego, religii i wychowania fizycznego uczący w klasach I – III wysyłają wszystkim uczniom przez dziennik elektroniczny materiały dotyczące lekcji zgodnie z obowiązującym ich planem lekcji (w rzeczywistym czasie), np: 8.00, 8.55 itd.

7. Kopię wiadomości, o których mowa w pkt. 5 i 6 nauczyciele przesyłają do wicedyrektora.

8. Nauczyciel, planując zadania, powinien uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, a także ograniczenia wynikające ze specyfiki poszczególnych zajęć oraz sytuację rodzinną dzieci.

9. W doborze metod i form nauczyciel zobowiązany jest uwzględnić fakt, że uczeń pracuje samodzielnie.

10. Nauczyciel wyznacza termin i sposób przekazania pracy domowej, wyznacza również termin konsultacji on - line w razie potrzeby udzielenia uczniowi pomocy w wykonaniu zadania.

11. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele monitorują postępy oraz obecność ucznia na poszczególnych zajęciach za pośrednictwem dziennika elektronicznego, komunikatorów internetowych Classroom, Meet na platformie Google Suite.

12. Monitorowanie odbywa się poprzez:

a)obserwację pracy ucznia, w tym aktywność ucznia na platformie Google Suite (Meet, Classroom),
b) zaangażowanie ucznia w kontakt z nauczycielem i kolegami w grupie,
c) rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela,
d) terminowe wykonywanie zadań,
e) wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach,
f) wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do wykonywania kolejnych zadań.

13. Ocenianie pracy i aktywności uczniów odbywa się na zasadach określonych w Statucie Szkoły z uwzględnieniem metod i technik kształcenia na odległość.

14. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów są zapisywane w terminarzu w e-dzienniku.

15. Uczniowie są informowani przez nauczyciela o postępach w nauce za pomocą e - dziennika i podczas zajęć on - line.

16. Wychowawcy klas oraz nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia przekazują uczniowi informację o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w terminie określonym w Statucie Szkoły za pomocą e-dziennika.

17. Rodzice są informowani o postępach w nauce swoich dzieci za pomocą e-dziennika.

18. Każdy nauczyciel uczący w klasie, w której są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pozostaje w stałym kontakcie z nauczycielem współorganizującym proces dydaktyczny; przesyła mu z odpowiednim wyprzedzeniem materiały dydaktyczne, udziela wskazówek oraz dzieli się spostrzeżeniami dotyczącymi dalszego kierunku pracy.

19. Nauczyciel współorganizujący proces dydaktyczny jest w stałym kontakcie z uczniami niepełnosprawnymi podczas zajęć, monitoruje ich pracę, kontaktuje się z rodzicami uczniów w ustalonym terminie, w celu określenia wspólnych działań dydaktyczno - wychowawczych.

20. Nauczyciele bibliotekarze pracują codziennie zgodnie z ustalonym przez dyrektora harmonogramem, uczeń może zgłosić chęć wypożyczenia książki poprzez e-dziennik.

21. Dyrektor umożliwia w razie potrzeby nauczycielom organizację i prowadzenie zdalnych zajęć na terenie szkoły, a w sytuacjach uzasadnionych (nieprzestrzeganie terminów komunikowania się z uczniami, problemy z dostępem do sieci itp.) ma prawo zlecić nauczycielom prowadzenie lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tylko z siedziby szkoły.

22. W nagłych sytuacjach losowych (brak prądu, problem z połączeniem internetowym itp.) jeśli niemożliwe jest przeprowadzenie lekcji on - line w rzeczywistym czasie, nauczyciel zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym fakcie dyrektora, a następnie wskazać uczniom materiały edukacyjne i zadania do pracy oraz wyznaczyć czas konsultacji on – line. Podstawą do odnotowania obecności ucznia na zajęciach jest wykonanie przez niego wyznaczonych zadań oraz konsultacja on - line z nauczycielem.

23. Dyrektor nadzoruje przebieg zdalnego nauczania poprzez monitorowanie i obserwację zajęć on - line prowadzonych przez nauczycieli, kontrolę zapisów w e - dzienniku i innej obowiązującej dokumentacji oraz monitorowanie zapisów i projektów umieszczanych w Classroomach. Nauczyciele zobowiązani są udostępnić dyrekcji Classroomy poszczególnych grup.

III. Zadania wychowawcy klasy

1. Rozpoznaje potrzeby wychowanków związane z kształceniem na odległość (dostęp do komputera, dostęp do Internetu).

2. Reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają wychowankowie lub rodzice/opiekunowie.

3. W ramach zajęć z wychowawcą zapoznaje się z problemami uczniów, wspiera ich, pomaga w rozwiązywaniu problemów, otacza wychowanków opieką i zainteresowaniem, motywuje do pracy, w razie potrzeby kieruje uczniów na konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
a także informuje o nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa psychofizycznego uczniów Dyrektora Szkoły.

4. Koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, których rodzice wyrazili na to zgodę.

5. Monitoruje na bieżąco sytuację dydaktyczną wychowanków i w razie potrzeby udziela im pomocy.

6. W okresie pracy stacjonarnej łączy się z uczniami i rodzicami za pośrednictwem platformy Google Suite w celu sprawdzenia gotowości do pracy zdalnej.

IV. Zadania pedagoga i psychologa szkolnego

1. Udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i rodzicom zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem (o formach i godzinach kontaktu informują zainteresowanych za pośrednictwem e-dziennika).

2. Na stronie internetowej Szkoły/ poprzez e-dziennik zamieszczają na bieżąco porady dla uczniów i rodziców.

3. Świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, rodzicom, nauczycielom w trakcie trwania sytuacji kryzysowych.

4. Wspomagają nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

V. Obowiązki uczniów

1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami za pomocą Gogle Suite i e-dziennika. Odczytują w e-dzienniku bieżące komunikaty i informacje.

2. Wszelkie problemy sprzętowe i komunikacyjne zgłaszają nauczycielowi prowadzącemu lub wychowawcy poprzez panel wiadomości w e-dzienniku lub podczas lekcji on - line.

3. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego logowania się na zajęciach (Meet, Classroom) swoim imieniem i nazwiskiem. Niedopuszczalne jest przekazywanie przez ucznia dostępu do lekcji osobom postronnym.

4. Uczniowie powinni być przygotowani do zajęć - mieć zeszyty i pomoce dydaktyczne oraz sprawne głośniki i mikrofony, które włączają na prośbę nauczyciela. W uzasadnionych sytuacjach, na prośbę nauczyciela, uczeń zobowiązany jest włączyć kamerkę. Brak kontaktu z uczniem podczas lekcji traktowany jest jako nieobecność.

5. Uczniowie zobowiązani są do systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania bez niepotrzebnego przedłużania czasu spędzonego przed ekranem monitora.

6. Uczniowie mają prawo do przerwy pomiędzy zajęciami tak, jak odbywa się to w szkole podczas pracy stacjonarnej.

7. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w sieci, zasad etykiety, kulturalnego zachowania wobec nauczycieli i kolegów.

8. Lekcji on - line nie wolno nagrywać, fotografować, upubliczniać.

9. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić omawiane wiadomości, a w razie trudności może poprosić       nauczyciela o konsultacje.

VI. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

1. Zapoznają się z Regulaminem zdalnego nauczania.

2. Wspierają, zachęcają dzieci do samodzielnej pracy oraz monitorują ich zaangażowanie.

3. Pozostają w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, zapoznają się na bieżąco z informacjami umieszczonymi w     e-dzienniku, na stronie internetowej lub portalu społecznościowym szkoły.

4. Zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie zdalnej.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin zdalnego nauczania wchodzi w życie 22 marca 2021 r. i obowiązuje do odwołania.

2. Regulamin zdalnego nauczania może być modyfikowany.

3. Regulamin zdalnego nauczania opublikowany jest na stronie internetowej szkoły oraz dostępny w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

 

Dyrektor Szkoły
Irena Wioletta Kwiatkowska