Rekrutacja 2020/2021

R E K R U T A C J A    2 0 2 0 / 2 0 2 1 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE  

Szanowni Państwo, 

            Uprzejmie informuję, że ze względu na dużą liczbę zgłoszeń kandydatów zamieszkałych w naszym obwodzie i nadal obowiązującą konieczność zarezerwowania miejsc dla tych kandydatów z obwodu, których  rodzice/opiekunowie prawni takiego zgłoszenia jeszcze nie  złożyli, nie dysponujemy miejscami  dla kandydatów spoza obwodu, którzy złożyli wnioski w terminie uzupełniającym postępowania rekrutacyjnego. 

Prosimy o zgłaszanie dzieci  do szkół obwodowych.

 

Z poważaniem

Irena Wioletta Kwiatkowska 

Dyrektor Szkoły

  

  

Szanowni Państwo,

            Uprzejmie informuję, że wszyscy kandydaci z obwodu Szkoły na rok szkolny 2020/2021 zostali przyjęci.

                Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń kandydatów zamieszkałych w naszym obwodzie
i konieczność zarezerwowania miejsc dla tych kandydatów z obwodu, których  rodzice/opiekunowie prawni takiego zgłoszenia jeszcze nie  złożyli, w chwili obecnej nie dysponujemy miejscami  dla kandydatów spoza obwodu.

            Dziękujemy za zainteresowanie naszą szkołą i prosimy o zgłaszanie dzieci  do szkół obwodowych.

            Jednocześnie informujemy, że w sytuacji braku kolejnych zgłoszeń z obwodu, na które nadal oczekujemy, będziemy mogli przyjąć tych kandydatów spoza obwodu, którzy złożą ponownie wnioski w terminie uzupełniającym postępowania rekrutacyjnego i którzy zdobędą największą liczbę punktów za poszczególne  kryteria zawarte w uchwale nr XLVIII/155/2017  Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

Z poważaniem

Irena Wioletta Kwiatkowska

Dyrektor Szkoły

 

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/21

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do:

­  przedszkoli miejskich (PM nr 1 ul. Drzymały 9 i PM nr 4 ul. Jagiełły 3),

­  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek” (SP1, SP3, SP4, SP7),

­  klas 1 ośmioklasowych szkół podstawowych (SP1, SP2, SP3, SP4, SP7)

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 1. I.            Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są zawarte w uchwale nr XLVIII/156/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

„§ 1.Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) – 5 pkt.;

2) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 15 pkt. w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów i 5 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium;

3) kandydaci do przedszkoli w wieku 3 – 5 lat – 5 pkt.;

4) kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt;

5) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin – 6 pkt;

6) szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola w tym zmiana miejscowości zamieszkania – 2 pkt.

§ 2.W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.”

 1. II.            Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych są zawarte w uchwale nr XLVIII/155/2017

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

 „§1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej lub do klas gimnazjum prowadzonych w danej szkole podstawowej – 5 pkt.;

2) kontynuacja nauki przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, którym organ wykonawczy gminy nie wskazał miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w danej szkole – 5 pkt.;

3) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły – 3 pkt.;

4) w obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.;

5) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły podstawowej – 3 pkt.;

6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są absolwentami danej szkoły – 1 pkt.

§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1 rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.”

 

UWAGA! Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.   Wykaz obwodów TUTAJ

 1. III.            Harmonogram rekrutacji do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zawiera zarządzenie nr 247/2020 Burmistrza Giżycka z dnia
  14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/21.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 1.  

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

2 – 31 marca 2020 r.

1 – 3 czerwca 2020 r.

 1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

1 – 7 kwietnia 2020 r.

4- 5 czerwca 2020 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

8 kwietnia 2020 r.

8 czerwca 2020 r.

 1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole  podstawowej – złożenie pisemnego oświadczenia.

9 – 15 kwietnia 2020 r.

9,10 i 12 czerwca 2020 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

16 kwietnia 2020 r.

15 czerwca 2020 r.

 

2. Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/21.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 1.  

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

2 marca – 3 kwietnia 2020 r.

27 kwietnia – 8 maja 2020 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas I oddziałów sportowych w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.

Od 2 marca 2020 r. Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*

Od 27 kwietnia 2020 r.

Termin zakończenia składania wniosków ustala dyrektor szkoły.*

 1.  

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w  postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów sportowych.

Termin ustala dyrektor szkoły*

Termin ustala dyrektor szkoły*

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Termin ustala dyrektor szkoły*

Termin ustala dyrektor szkoły*

 1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w wierszu nr 1 niniejszej tabeli oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w ustawie Prawo oświatowe.

6 – 10 kwietnia 2020 r.

11 – 13 maja 2020 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15 kwietnia 2020 r.

14 maja 2020 r.

 1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

16 – 23 kwietnia 2020 r.

15 – 19 maja 2020 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

24 kwietnia 2020 r.

Do 31 sierpnia 2020 r. 

 

* Termin musi umożliwić złożenie wniosku do innej szkoły w przypadku negatywnego wyniku próby sprawności fizycznej.

 

 1. IV.            Szczegółowych informacji udzielają:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku im. św. Jana Pawła II, ul. Gimnazjalna 1

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

Tel. 87 428 24 16

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 25 38

3. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika
w Giżycku, ul. Wiejska 50,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 21 35 

4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 36 68

5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku, ul. Wodociągowa 8,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 90 60

6. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 33 97

7. Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 98 38

Burmistrz Miasta Giżycka

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

16.01.2020 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA


1. Zgłoszenie do klasy pierwszej:


2. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej: 


3. Potwierdzenie woli rodziców: