Rekrutacja 2019-2020

Rekrutacja 2019/2020

Informacje o przyjęciu uczniów do klasy IV i VII

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku

na rok szkolny 2019/2020

 

 Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 29/2019 szkoła prowadzi  nabór wśród uczniów  giżyckich szkół podstawowych  do klas:

1)   CZWARTEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ ze zwiększoną ilością godzin nauczania matematyki
         i informatyki

2) CZWARTEJ USPORTOWIONEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW  
        (dziewczęta – profil ogólnodostępny)

3)     SIÓDMEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ

Proponujemy zajęcia dodatkowe:

1)      DLA KLASY  IV – ROBOTYKA

2)      Dla Klasy VII – do wyboru, na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców (matematyczne, językowe, inne)

Informacje dodatkowe:

1) Wnioski o przyjęcie do szkoły można pobrać w   sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły (zakładka REKRUTACJA).

2) Kandydaci do klasy IV usportowionej muszą dostarczyć razem z wnioskiem o przyjęcie do szkoły orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy usportowionej.

Wnioski o przyjęcie do klasy IV lub VII wraz z odpowiednimi dokumentami

należy złożyć w terminie od 11.02. 2019  do 22 marca 2019 r.

w sekretariacie szkoły: 11- 500 Giżycko, ul. Warszawska 39 pokój nr 8.

 

Pliki do pobrania:


  

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2019/20

Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do:

­ - przedszkoli miejskich (PM nr 1 ul. Drzymały 9 i PM nr 4 ul. Jagiełły 3),

­  -oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tzw. „zerówek” (SP1, SP3, SP4, SP7),

­  -klas 1 ośmioklasowych szkół podstawowych (SP1, SP2, SP3, SP4, SP7)

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

I.   Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są zawarte w uchwale nr XLVIII/156/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

„§ 1.Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) – 5 pkt.;

2) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 15 pkt. w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów i 5 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium;

3) kandydaci do przedszkoli w wieku 3 – 5 lat – 5 pkt.;

4) kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły – 3 pkt;

5) deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin – 6 pkt;

6) szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola w tym zmiana miejscowości zamieszkania – 2 pkt.

§ 2.W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. „

II.    Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych są zawarte w uchwale nr XLVIII/155/2017  Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

 §1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

1) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej lub do klas gimnazjum prowadzonych w danej szkole podstawowej – 5 pkt.;

2) kontynuacja nauki przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, którym organ wykonawczy gminy nie wskazał miejsca realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w danej szkole – 5 pkt.;

3) kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą zlokalizowaną w obwodzie szkoły – 3 pkt.;

4) w obwodzie szkoły podstawowej, do której rodzice lub prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko, zamieszkują krewni dziecka, którzy wspierają rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 3 pkt.;

5) kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola położonego w obwodzie danej szkoły podstawowej – 3 pkt.;

6) kandydaci, których rodzice lub prawni opiekunowie są absolwentami danej szkoły – 1 pkt.

§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1 rodzice lub prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.

UWAGA! Rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych podlegają wyłącznie dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.   Wykaz obwodów TUTAJ (stan do 31.08.2019 r.)

III.   Harmonogram rekrutacji do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zawiera zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Giżycka z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/20 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

1. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/20.
 

Pliki do pobrania:
  1. IV.   Szczegółowych informacji udzielają:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku, ul. Gimnazjalna 1

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 24 16

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 25 38

3. Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika
w Giżycku, ul. Wiejska 50,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 21 35 

4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 36 68

5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku, ul. Wodociągowa 8,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 90 60

6. Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 33 97

7. Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tel. 87 428 98 38

                     

Burmistrz Miasta Giżycka

Wojciech Karol Iwaszkiewicz