TiK 2014

   Nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – Cyfrowa Szkoła, Program jest przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego do realizacji wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Wpisuje się on w kierunkowe założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i  opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.
   „Aktywna Edukacja” - głównym celem programu Aktywna edukacja jest wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek. Uczestnicy programu poznają rozwiązania metodyczne
i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wpierał proces nauczania i uczenia się uczniów.
W związku z udziałem naszej szkoły ww. zamierzamy:

  • poprawić bezpieczeństwo uczniów w sieci,
  • zadbać o przestrzeganie prawa autorskiego w szkole.

W tym celu prosimy o obejrzenie  prezentacji multimedialnych oraz przeczytanie tekstu ustawy o prawie autorskim.

Podkategorie